Academic

Publications
Books

Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata, Ankara 2007

5237 ve 5271 Sayılı Kanunlar Işığında Şikâyet Kurumu, Ankara 2009

Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçu, Ankara 2010

Ceza Muhakemesinde İstinaf, Ankara 2016

Uyuşturucu Kullanma Suçunu İşleyenlerin Kriminolojik Profili (Editör-Bölüm Yazarı), T.C. İçişleri Bakanlığı-Ankara Üniversitesi, Ankara 2021

Articles

“Noterlerin Harç, Vergi ve Resim Bedellerini Zamanında Yatırmamasından Doğan Ceza Sorumluluğu”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Cilt 64, 787-791 pp., 2010.

“Ceza Hukukunda Kural Üzerinde Hata”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 68, 135-160 pp., 2007.

“5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Zimmet Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt 4, 23-29 pp., 2009.

“CMK’nda Yakalama Emri”, Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Cilt III, 895-900 pp., İstanbul 2010.

“Türk Ceza Hukukunda Suçların Tasnifi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 69, 21-50 pp., 2007 (Z. Hafızoğulları ile birlikte).

“Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Bedenden Örnek Alınması ve Genetik İncelemeler”, Adli Bilimler Dergisi, Cilt 8, 63-71 pp., 2009 (O. Bakşi ile birlikte).

“Ceza Muhakemesinde Bekletici Sorun Kararının Dava Zamanaşımının Durmasına Etkisi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 83, 68-72 pp., 2009 (G. O. Ergün ile birlikte).

“Bir Suç İçin Bir Ceza Verilir İlkesinin İhlali: TCK md. 142-4”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 56, 138-143 pp., 2007 (M. Feyzioğlu ile birlikte).

“Cezaların Toplanması ve Koşullu Salıverilme İlişkisi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 69, 51-54 pp., 2007  (M. Feyzioğlu ile birlikte).

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Türk Hukukunda Azami Tutukluluk Süresinin Hesaplanmasına İlişkin Değerlendirmeler”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 68, Sayı: 2010/4, 181-187 pp., 2010 (M. Özen ve G.O. Ergün ile birlikte).

“Şike Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 69 Sayı: 2011/4, 35-44 pp., 2011

NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCES/COMMUNIQUES/PANELS
NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCES/
COMMUNIQUES/PANELS
NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCES/
COMMUNIQUES/
PANELS

“Çocuk İhmali ve İstismarı”, Elsa, Ankara, 20.12.2006

“Çocuk Pornografisi”, Türk Ceza Hukuku Derneği, İstanbul, 02.04.2007

“Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Uygulaması, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Uşak Barosu, 20.06.2009

“Türkiye’de Finansal Suçlar”, Uluslararası Barolar Birliği-Ankara Barosu, Ankara, 25.09.2009

“The Embezzlement in Banking Law No. 5411”, Freie Universitat Berlin,23.09.2009 Berlin, Almanya

“Hayata Karşı Suçlar-İnsan Öldürme Suçu”, İzmir Barosu, İzmir, 10.10.2009

Yakalama-Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı, “Güvenlik Hizmetleri Temel Kursu”, 06-20.10.2009, Ankara

“Yolsuzluklar”, Ankara Barosu, 09.12.2009, Ankara

“İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Yapma Suçları” , Ceza Hukuku Dergisi Etkinlikleri, İzmir Ceza Hukuku Günleri III, 5.3.2010, İzmir

“Noterin Ceza Sorumluluğu”, İstanbul Noter Odası, 12-14.02.2010, Şile

“Ceza Muhakemesi Kanununda Tutuklama”, Manisa Barosu, 06.03.2010, Manisa

“Yargı Bağımsızlığı”, Niğde Barosu, 10.04.2010, Niğde

“Anayasa Değişiklikleri”, Çayyolu Platformu, 18.04.2010, Ankara

“Uzlaşma-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması”, Antalya Barosu, 17.07.2010, Antalya

“Yargıtay 10. Ceza Dairesi Kararları”, Yargıtay Kararları Çerçevesinde Ceza Hukuku Sempozyumu, Yargıtay-Türk Ceza Hukuku Derneği, 15.01.2011, Ankara

“Adil Yargılanma Hakkı”, Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, 13.04.2011, Ankara

“Tutukluluk: Koruma Tedbiri mi Eziyet mi?”,  ELSA, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 16.03.2011, Ankara

“Sanığın Siyasi Hakları”, Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, 09.05.2011, Ankara

“CMK-Güncel Gelişmeler”, Giresun Barosu, 30.05.2011, Giresun

“Tutukluluk Kararının Yüze Karşı Verilmesi”, 7. Geleneksel Ceza Hukuku Günleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 01.01.2011, İstanbul

“Temyiz”, Ankara Barosu Yasa İzleme Kurulu, 10.06.2011, Ankara

“Özel Yetkili Mahkemeler ve Adil Yargılanma Hakkı”, Yargıçlar ve Savcılar Birliği, 01.07.2011, Ankara

“Türkiye’de Yargı Bağımsızlığı”, Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara Barosu, 10-14.01.2012

“Müstehcenlik”, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Sempozyumu, Ankara Barosu, 11.03.2013

“Anayasa Yapım Tekniği”, Ankara Barosu, 16.05.2013

“Ceza Hukuku Uygulamasında Adli Tıp Bilgisinin ve Tıbbi Bilirkişiliğin Önemi”, Tıp Fakültelerinde ve Hukuk Fakültelerinde Adli Tıp Eğitimi Sempozyumu, Ankara, 1.10.2013

“Bireysel Başvurunun Ceza Muhakemesi Açısından Değerlendirilmesi, Ankara Barosu, 7.10.2013

“Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri- Bilişim Yolları Üzerinden Delil Elde Edilmesi”, Ankara Barosu, 22.11.2013

“Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasının; Ceza, İdare, Tazminat ve Disiplin Hukuku Yönünden Sonuçları”, Ankara Barosu, 6.12.2013

“Ceza Muhakemesinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu”, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 12.02.2015

“İç Güvenlik Paketi”, Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu, Eskişehir, 20.02.2015

“Alternatif Uygulamalardan Doğan Cezai Sorumluluk”, Ankara Barosu VII. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara, 01-02.12.2017

“Sağlık Personeline Yönelik Şiddet ve Önlenmesi”, Yargıtayın 150. Kuruluş Yıldönümü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 93. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen “Sağlık Personelinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu” Sempozyumu, Ankara, 06.10.2018

“İnsan Onuru Bağlamında Lekelenmeme Hakkı”, Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu, T.C. Adalet Bakanlığı, Ankara, 08-09 Kasım 2021